מספר פריט:10533
מיון:R1228
סוג:מחקר
כותר:כתיבה אקדמית - משמעותה ומקומה בלמידה במכללה לחינוך : תפיסות סטודנטים תש"ע בתכנית המתווה החדשה בהשוואה לתפיסות סטודנטים תשס"ט בתכנית הקודמת
מחבר:עזר, חנה /מרגולין, ברוריה /שגיא, רחל
מו"ל:לוינסקי
שנה:2010
עמודים:55
מילות מפתח:כתיבה; תכניות; תפיסה; סטודנטים; מכללות למורים; פרחי הוראה; למידה;
כלי מחקר:שאלון לסטודנטים בנוגע למשמעותה ומקומה של כתיבה אקדמית במכללה
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
מטרת המחקר הייתה להשוות בין תפיסותיהן של שתי קבוצות סטודנטים במכללה את הכתיבה האקדמית. ההשוואה נבחנה לפי הממדים האלה: סוג המטלות הניתנות בתחום זה, תדירותן ותרומתן לסטודנטים; האמצעים השונים שבהם משתמשים לקידום הכתיבה של הסטודנטים, סוגי הכתיבה השכיחים ומידת הנוחות בשימוש בהם וכן תפיסת המסוגלות במיומנויות הכתיבה של הסטודנטים אוכלוסיית המחקר כללה 147 סטודנטים להוראה בשנת תשס״ט ו 139- בשנת תש״ע. כלי המחקר היה שאלון שחובר לצורך המחקר(2009) המבוסס על הרקע התאורטי ועל המומחיות של עורכות המחקר בהוראת הכתיבה האקדמית ככלל לא נמצאו הבדלים גדולים בין שתי הקבוצות בממדים שנבדקו. עם זאת, נמצאו כמה הבדלים ובהם: בתש״ע התקבצו מטלות שהן מחקריות במהותן תחת “כתיבה אינטגרטיבית״ מטלת הכתיבה “משימת תהליכים אינטגרטיבית״ בלטה יותר בתש״ע הן בתדירותה והן בתרומתה. גם מחוון ביצוע המטלה היה גבוה יותר בתש״ע. ניתן לומר שיש יותר מודעות לכתיבה המחקרית, והיא עלתה ככל הנראה בשיעורי הפדגוגיה. בשתי הקבוצות נתפסת תדירות מטלת הרפלקציה ברמה גבוהה יותר
מתרומתה. גם בתפיסת המסוגלות לא ניכר הבדל בין הקבוצות, כך גם ברמת הנוחות בשימוש במטלות כתיבה, למעט הפריט של כתיבת ביבליוגרפיה, שירד באופן מובהק בתש״ע כללית ולאור ההמלצות שכתבו הסטודנטים שלמדו בתש״ע בשאלה הפתוחה בשאלון, ראוי לתת את הדעת לשיפור מערך הלמידה בכל הנוגע לכתיבה אקדמית ולשילוב הנושא לא רק כקורס נפרד בשנת הלימודים הראשונה אלא כחלק מהלמידה
בכל המקצועות הנלמדים במכללה.