מספר פריט:12782
מיון:P24
סוג:מאמר
כותר:בחינת התרומה של שלוש מתכונות של הוראה ולמידה להישגי תלמידים בבית ספר יסודי
מחבר:דורפברגר, שושי /נאמן, אוראל
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2018
בתוך:דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
כרך:67
עמודים:83-103
מילות מפתח:למידה מבוססת פרויקטים - PBL; למידה; למידה משמעותית; ניהול; פדגוגיה;
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
"למידה משמעותית" היא למידה המתאפיינת בכך שהתלמידים מעורבים בה באופן פעיל ועומדים במרכזה. השיח שעניינו למידה זו כולל דיונים רבים על אודות מתכונות למידה, אך אינו עוסק בבחינת תרומתן של מתכונות למידה אלו להישגי התלמידים. מטרת המחקר המתואר הייתה לבחון את תרומתן של שלוש מתכונות למידה להישגי התלמידים בבית ספר
יסודי. המחקר נערך בקרב 68 תלמידים בחינוך הממלכתי הלומדים בשלוש כיתות ה' בבית ספר בצפון הארץ. התלמידים נבחנו במבחן קְדם אחיד בזואולוגיה, ולאחריו כל כיתה התנסתה במתכונת למידה אחרת: למידה מסורתית (המורה נמצא במרכז ומעביר את הידע לתלמידיו), למידה מבוססת פרויקטים (התלמידים נמצאים במרכז, ותוצריהם מבטאים את תהליך
הלמידה שלהם) ולמידה משולבת (זו משלבת בין למידה מסורתית לבין למידה מבוססת פרויקטים). עם השלמת יחידת הלימוד בזואולוגיה נערך מבחן אחיד נוסף (מבחן בתר). ממצאי המחקר הראו כי הישגיהם של התלמידים שהתנסו בלמידה מבוססת פרויקטים ובלמידה משולבת (שתי מתכונות של למידה משמעותית) היו גבוהים באופן מובהק מהישגיהם של אלה
שלמדו במתכונת המסורתית. ממצאים אלה מצביעים על כך שהתרומה של למידה מבוססת פרויקטים ושל למידה משולבת להישגי התלמידים גבוהה מתרומת הלמידה המסורתית. המחקר הנוכחי מאפשר לתפוס את הערכת הישגי התלמידים כדרך נוספת להערכת דגמי הוראה ולמידה, כלומר לבחון את יעילות הדגמים לפי תרומתם להישגי התלמידים. דרך זו מעודדת את הצוות הפדגוגי בבית הספר לבחון מנקודת מבט אחרת היבטים עקרוניים בהוראה, ובייחוד להתמקד בבחירת דרכי ההוראה.