מספר פריט:12899
מיון:P24
סוג:מאמר
כותר:מעמד המורה בחברה הישראלית של היום
מחבר:גילת, יצחק /ונגרוביץ, ניבה
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2018
בתוך:דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
כרך:68
עמודים:11-27
מילות מפתח:מורים; ישראל; מעמד המורה; שאלונים;
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
בששת העשורים האחרונים הסוגיה של מעמד המורה בחברה הישראלית נדונה רבות בשיח הציבורי והחינוכי בישראל. מאמר זה בוחן את מעמד המורה בהשוואה למעמדם של חמישה אנשי מקצוע אחרים – רופא, עורך דין, עובד היי-טק, איש צבא קבע ועובד סוציאלי – בהתבסס על מחקר שנערך בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל במשך שלוש שנים רצופות. באותו המחקר נבחנו תפיסותיהם של 1502 נשאלים באשר לשבעה היבטים של יוקרת המקצוע ומעמדו החברתי (כמו למשל תרומה לחברה ונאותוּת השכר).
מניתוח הנתונים עולים כמה ממצאים מרכזיים: (א) המעמד החברתי של מורה נמוך מִשל רופא, עורך דין ועובד היי-טק וגבוה מִשל עובד סוציאלי; (ב) השונות בין רכיבי מעמדו של המורה גדולה מהשונות בין רכיבי המעמד ברוב המקצועות האחרים. כך למשל תרומת מקצוע ההוראה לחֶברה נתפסת כגבוהה, ואילו האטרקטיביות של מקצוע זה נתפסת כנמוכה מאוד; (ג) ככלל נמצא כי תפיסתם של מורים את מעמד המורה דומה לזו של אחרים, אם כי הם מעריכים יותר את תרומת ההוראה לחֶברה ואת היכולת של העוסקים בהוראה להתפתח מקצועית; )ד( מעמד המורה לא השתנה בשלוש השנים שבהן נערך המחקר. לאחר הצגת הממצאים נדונות במאמר ההשלכות המתודולוגיות שלהם ומשמעויותיהם לנוכח הידוע עד כה בנושא של מעמד המורה בישראל.