מספר פריט:12976
מיון:10.161.2
סוג:ספר
כותר:השינויים הרצויים בחומרי הלימוד במערכת החינוך במאה ה-21 - סקירת מידע
מחבר:רן, עמליה
עורך:יוספסברג בן יהושע, ליאת
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2018
עמודים:67
מקום:תל אביב
מילות מפתח:פדגוגיה; תקשוב; ספרים אלקטרונים; למידה מקוונת; הוראה מתוקשבת; טכנולוגיה;
הערות:ייעוץ אקדמי: וייס דובי
קישור:http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23236.pdf
 
תקציר:
בעשורים האחרונים מתחדדת ההכרה במערכת החינוך בישראל, בדומה למערכות חינוך אחרות ברחבי העולם, בצורך להתאים את תוכניות הלימודים ואת אסטרטגיות ההוראה לצורכי המאה ה-21 בדגש על למידה משמעותית, חדשנות פדגוגית, עבודה קבוצתית ואוריינות טכנולוגית בקרב לומדים ומורים. הספרות המקצועית עוסקת רבות בסוגיית השפעות הסביבה הדיגיטלית על בתי ספר ועל אופן הלמידה, בדגש על התערערות מבנה החשיבה הלינארית עם המעבר מקריאת טקסטים מודפסים לקריאת היפר-טקסטים מקוונים (תכונה של קישור בין פרטי מידע וטקסטים שונים), על טשטוש הגבולות בין מבני דעת מקובלים ועל המעבר מאסטרטגיות למידה קונבנציונליות ללמידה פעילה על בסיס פרויקטים ושיתופיות. מסקירה זו עולה כי תהליכי הטמעת חומרי לימוד חדשים במערכת החינוך תלויים במחויבות מוסדות החינוך לשימוש בחומרים אלו, בהגברת המודעות לקיומם, בהנחיית מורים היכן אפשר למצוא אותם וכיצד לאמוד את איכותם ובאימוצם בתוכנית הלימודים באמצעות מדיניות מוסדרת ובאמצעות מנגנוני תקינה טכנולוגית. זאת ועוד, יש חשיבות רבה להובלת התהליכים האלה ברמה ארצית על ידי וסדות ממשלתיים. כמו כן, יש להגביר את המודעות ליתרונות הכלכליים והפדגוגיים הטמונים בשימוש בחומרים אלה עבור תלמידים, מורים ומוסדות ולסייע בתמיכה ובהכשרה )כולל בנושא זכויות יוצרים ופרטיות מידע(. בנוסף יש לדאוג למסגרת זמן מספקת עבור מורים ומרצים כדי שיוכלו ליצור, לאמץ ולהתאים חומרי לימוד חדשים בשיעורים ובקורסים שהם מלמדים. חשוב לעקוב במחקרים עתידיים אחר השפעת אימוץ חומרי הלימוד החדשים ותהליך הדיגיטליזציה על תוצאות הלמידה כמו הישגי תלמידים, שיעורי הישארות, קידום מיומנויות המאה ה- 21 ואפקטיביות ההוראה.