מספר פריט:13065
מיון:70.74.1
סוג:מאמר
כותר:תפיסת המסוגלות העצמית של אוריינות מידע בקרב מורים
מחבר:נדל-קריץ, נועה /אהרוני, נועה /שינפלד, מירי
עורך:עשת-אלקלעי, יורם /בלאו, אינה /כספי, אבנר /גדי, ניצה /קלמן, יורם /אתגר, שיר
מו"ל:האוניברסיטה הפתוחה, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
שנה:2019
בתוך:האדם הלומד בעידן הטכנולוגי : ספר הכנס הארבעהעשר למחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
עמודים:67-73
מקום:רעננה
מילות מפתח:אוריינות; מידע; יישומי מחשב; מסוגלות עצמית; מורים;
 
תקציר:
אוריינות מידע הינה מונח המתאר קשת של מיומנויות הקשורות באיתור, ארגון הערכה ושימוש יעיל במידע. כיום, אוריינות מידע מהווה את אחד הכישורים החיוניים והמרכזיים ביותר בחיי החברה המודרנית, ומהווה בסיס ללמידה לאורך החיים בעידן המידע. תפיסת מסוגלות עצמית הינה רכיב בעל השפעה מכרעת מבחינת שימוש יעיל בכישורים בתחומים רבים, ובהוראה בפרט, ולכן מהווה גורם חשוב גם ביחס לשימוש במיומנויות של אוריינות מידע. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את תפיסת המסוגלות העצמית של אוריינות המידע Tec4Schools אצל מורים בחינוך היסודי ובחטיבה המשתתפים בתכנית הדיגיטאלית . השערות המחקר היו כי יימצא קשר בין תפיסת המסוגלות העצמית של וריינות המידע אצל מורים לבין השתתפות המורה בתכנית דיגיטלית. נמצאו הבדלים משמעותיים בין מורים שהשתתפו ואלו שלא השתתפו. נמצא כי בקבוצה שבה המורים ( Tec4Schools) בתכנית הדיגיטלית השתתפו בתכנית דיגיטלית, תפיסת המסוגלות העצמית של אוריינות המידע גבוהה יותר. בנוסף, נמצאו מתאמים מובהקים בין שלושת המשתנים: "יליד דיגיטלי , רמת השליטה ביישומי המחשב ורמת המסוגלות עצמית של אוריינות המידע.