מספר פריט:33463
מיון:P24
סוג:מאמר
כותר:איך מורים רוצים שיעריכו אותם?
מחבר:לוי-פלדמן, אירית /פרסקו, ברברה /ריינדרס-כפרי, סיגל /שפריץ, שרון
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2021
בתוך:דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
כרך:74
עמודים:171-196
מילות מפתח:מודלים; הערכת מורים; קונסטרוקטיביזם;
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
מאמר זה מתאר מחקר שמטרתו להציג תפיסות של מורים בנוגע להערכתם הרצויה. תפיסות אלו עוסקות בתפקיד ההערכה, בקריטריונים הדרושים להערכת המורים, בכלים המאפשרים לאסוף מידע במהלך ההערכה, בשותפים להערכה ובתהליך עצמו. לנוכח הממצאים נעשה ניסיון למקם את מודל ההערכה הרצוי שהציגו המורים, בין מודלים המתבססים על תפיסות פוזיטיביסטיות לבין מודלים המתבססים על תפיסות קונסטרוקטיביסטיות. האחרונים עשירים יותר ומתאפיינים במִגוון של קריטריונים, בריבוי עדויות, בריבוי שותפים ובהליך הערכה מקיף אשר קושר בינה לבין התפתחותו המקצועית של המורה המוערך. מהממצאים עולה כי המודל אשר מאפיין את עמדותיהם של המורים נמצא בין שתי התפיסות ונוטה מעט יותר לתפיסה הקונסטרוקטיביסטית. למרות ההבדלים בין קבוצות המורים שהשתתפו במחקר, התפיסות של אף אחת מהן לא ביטאו מודל קונסטרוקטיביסטי מובהק. במחקר השתתפו 1,554 מורים שמילאו שאלון כמותי מקוון. ממצאי המחקר העלו כי על מנת לקדם תפיסות ופעולות של הערכת מורים ברוח הקונסטרוקטיביזם, הכרחי לפתח תרבות הערכה בבתי הספר. נמצא כי שני גורמים עשויים לאפשר זאת:(א) יצירת קשר ברור ומוּבנֶה בין הערכת המורה לבין פיתוחו המקצועי; (ב) בניית מודל גמיש של הערכת מורים, מודל אשר צוות בית הספר כולו יתאים אותו ב"תפירה אישית" להקשר האישי ולהקשר הבית ספרי הייחודי. נוסף על התרומה המעשית של ממצאים אלה יש למחקר גם תרומה תאורטית: הוא קושר בין עמדותיהם של המורים באשר להיבטים מגוונים של הערכתם לבין תפיסות חינוכיות תאורטיות, ובכך גם ייחודו.