מספר פריט:33464
מיון:P24
סוג:מאמר
כותר:יחסי הכוחות בין מורים לתלמידים בתהליך הבניית ידע: המושג ומדידתו
מחבר:נוטוב, ליאורה
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2021
בתוך:דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
כרך:74
עמודים:197-224
מילות מפתח:יחסי מורים-תלמידים; כיתות;
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
בעידן הנוכחי, עידן המתאפיין בשאיפה ללמידה משתפת ומשותפת, יש לחתור לאיזון ביחסי הכוחות בין מורים לתלמידים בכיתות הלימוד. על מנת לבחון את המצב הקיים ולהתוות את הדרך המובילה לאיזון, כמו גם לאפשר מחקר כמותי המתמקד בבחינת יחסי הכוחות הללו, נדרש כלי מהימן ותקף. המחקר המתואר להלן מגדיר את המושג "יחסי הכוחות בתהליך הבניית ידע" ומציג כלי האומד את תפיסתם של המורים באשר למושג זה. המחקר מפרט את הליך הפיתוח והתיקוף הראשוני של שאלון הכולל 15 היגדים. 205 מורים למתמטיקה מילאו את השאלון – 41% מהם לימדו בבית ספר תיכון, 34% לימדו בבית ספר יסודי, ו 25%- היו סטודנטים בתוכניות הכשרה להוראת מתמטיקה, אשר למדו בשלושה מוסדות אקדמיים. ניתוח גורמים מגשש וניתוח גורמים מאשש הצביעו על כך ששלושה גורמים מרכיבים את תפיסת המורים באשר ליחסי הכוחות בתהליך הבניית ידע: ידע ועניין במקצוע, כוח המומחיות של המורים וקולם של התלמידים. הכלי הראה עדויות לתקפותם של השאלון ושל הקריטריון "מסוגלות עצמית של מורים", והממצאים מחזקים את תקפותו של כלי המדידה המוצע. במאמר נדונים מאפייני הכלי, כמו גם רעיונות לשימוש בו במחקרים עתידיים.